Přepravní podmínky

Podmínky zprostředkování přepravy společnosti MODRÝ ANDĚL s.r.o.

MODRÝ ANDĚL s.r.o., IČ: 27218422, se sídlem Praha 9, Českomoravská 1181/21, PSČ 19000
(dále také jen „MA“).

I. Úvodní ustanovení. Výklad některých pojmů

1.1 MA vydává tyto Podmínky zprostředkování přepravy (dále také jen „PP“), na jejichž základě zprostředkovává přepravu osob nebo jejich vozidel, zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných, a kterými se řídí veškeré právní vztahy takto vznikající, a to včetně právních vztahů se zprostředkováním přepravy souvisejících a navazujících.

1.2 „Zprostředkováním přepravy“ se rozumí obstarání příležitosti ze strany MA Zákazníkovi uzavřít Smlouvu o přepravě, a to se smluvními partnery MA.

1.3 „Smlouvou o přepravě“ se rozumí (i) smlouvy o přepravě osob (ii) smlouvy o přepravě vozidla (iii) smlouvy o přepravě zavazadel a zvířat (vi) smlouvy o provozu dopravního prostředku, a to dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a to vždy ve znění těchto PP.

1.4 „Zákazníkem“ se rozumí jakákoli osoba, ať již fyzická nebo právnická, které MA zprostředkovává Přepravu, a to na základě její poptávky (rezervace).

1.5 „Informačním systémem“ se rozumí veřejně dostupný informační systém provozovaný MA, ať již v podobě online stránek na adrese www.modryandel.cz, sociální sítě (př. Facebook, Instagram) či jiné.

1.6 „Vozidlem“ se rozumí vozidlo provozované společností MA, nebo vozidlo Smluvního partnera MA, jež podniká pod označením MA.

1.7 „Řidičem“ se rozumí řidič Vozidla, který je oprávněn jednat se Zákazníkem ve věci uzavření Smlouvy o přepravě, ať již je Řidič osobou totožní s osobou Smluvního partnera, či zaměstnancem Smluvního partnera.

1.8 „Smluvním partnerem“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která pro Zákazníka poskytuje přepravní služby, zprostředkované MA a která je držitelem oprávnění k provozu silniční dopravy pro cizí potřeby a naplňuje ostatní podmínky způsobilosti provozování silniční dopravy pro cizí potřeby v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a Vyhláškou č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Smluvní partner má provozní povinnost v rozsahu koncese, přepravní povinnost v rozsahu PP a zákonní povinnost ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.

1.9 „Přepravou“ se rozumí přepravní služby, jež na základě poptávky Zákazníka zprostředkuje pro Zákazníka MA, a které Zákazníkovi poskytne Smluvní partner MA.

1.10 „Aplikace“ se rozumí softwarový program TAXICHIEF, realizující dispečink taxislužby a operační středisko.

1.11 „Zavazadlem“ se rozumí snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

1.12 „Příruční zavazadlo“ je zavazadlo přepravované společně s cestujícím v prostoru pro cestující vozidla. Jako příruční zavazadlo pro účely tohoto přepravního řádu se rozumí malá kabelka, případně taška na dokumenty, kabát, deštník, případně hůl, fotoaparát, videokamera, laptop, tablet, smartphone, nebo mobilní telefon, berle nebo ortopedické přístroje pro invalidní cestující.

1.13 „Cestovní zavazadlo“ je zavazadlo přepravované odděleně od cestujícího, nebo vně prostoru pro cestující, v prostoru určeném pro tento účel Řidičem. Cestovní zavazadlo má být vhodným způsobem uzamykatelné (např. Zavazadla se zipovým uzávěrem by měla mít visací zámek). V případě zjištěného neoprávněného otevření zavazadla, která nebyla uzamčena, nebude možné takovou reklamaci uznat. Každé zavazadlo musí být označeno jmenovkou se jménem a příjmením, adresou, případně telefonním číslem. Všechny cenné a osobní předměty (např. šperky, předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery, peníze, doklady, smartphony, tablety, léky, křehké předměty apod.) jsou přepravovány jako příruční zavazadlo v prostoru pro cestující. Dopravce nenese odpovědnost za cenné předměty přepravované v cestovní zavazadle, ani příručním zavazadle. Pro lepší a bezpečnější manipulaci se zavazadly a minimalizaci rizika případného poškození je třeba, aby zavazadla zajišťovala lehkost a zároveň dostatečnou pevnost a nepromokavost. Zároveň se doporučuje, aby si Zákazník zajistil vhodným způsobem zavazadla před poškozením, např. obalením ochrannou fólií.

II. Závaznost PP

2.1 Tyto PP jsou pro Zákazníky a Smluvního partnera závazné od okamžiku, kdy se s nimi poprvé seznámili, a/nebo kdy je poprvé odsouhlasili, a/nebo kdy na ně bylo poprvé při jakékoliv kontraktaci stran odkázáno. PP jsou součástí návrhu na uzavření Smlouvy o přepravě.

2.2 I když Zákazník standardně odkazuje na jiné přepravní podmínky (všeobecné obchodní podmínky), vzdává se okamžikem nabytí závaznosti těchto PP jejich aplikace, a proto se použijí vždy výlučně tyto PP, ledaže by MA (nikoliv Řidič či Smluvní partner) jiné přepravní podmínky (všeobecné obchodní podmínky) výslovně a písemně na úkor těchto PP akceptoval.

III. Uzavírání Smluv o přepravě

3.1 Zprostředkování Přepravy je Zákazníkovi obstaráno MA na základě poptávky Zákazníka, ať již ve formě komunikace vedené mezi Zákazníkem a MA formou sms, e-mailové korespondence, www formuláře, telefonického hovoru, mobilní aplikace, či jiného informačního systému, přičemž veškeré náklady komunikace ohledně zprostředkování Přepravy si nese každá ze stran sama.

3.2 Obstaráním příležitosti Zákazníkovi uzavřít Smlouvu o přepravě ze strany MA nedochází k uzavření Smlouvy o přepravě.

3.3 Smlouva o přepravě je uzavřena mezi Smluvním partnerem a Zákazníkem. Uzavřením Smlouvy o přepravě vzniká mezi Smluvním partnerem a Zákazníkem na základě PP závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek Smluvního partnera přepravit Zákazníka z nástupního místa do cílového místa řádně a včas a závazek Zákazníka dodržovat PP a zaplatit cenu za přepravu (dále také „jízdné") podle ceníku.

3.4 Smlouva o přepravě je uzavřena až okamžikem, kdy Zákazník s vědomím a za souhlasu Řidiče nastoupí do Vozidla, s výjimkou: (i) odvozu vozidel Zákazníka, kdy je smlouva uzavřena předáním vozidla Zákazníka Řidiči.

VI. Podstatné náležitosti Smlouvy o přepravě

4.1 Povinnosti Řidiče
4.1.1 Řidič se zavazuje:

 1. chovat se k Zákazníkovi dle pravidel společenského chování, bontonu, morálky a slušnosti,
 2. přepravovat cestující dle platného ceníku a na požádání vydat cestujícímu stvrzenku o provedené přepravě a zaplacení jízdného,
 3. zajistit pořádek, čistotu a klid ve vozidle,
 4. starat se o bezpečnost, pohodlí a klidnou přepravu cestujících a o jejich přepravu zavazadel
 5. v případě zakázky z hotelu, že Zákazníka vyzvedne osobně na recepci, pakliže není domluveno jinak,
 6. seznámit cestujícího o povinnosti dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
 7. přepravu uskutečňovat po nejvhodnější trase s přihlédnutím na dopravní situaci. Po jiné trase se přeprava může uskutečnit pouze se souhlasem nebo na návrh cestujícího. Po uzavření Smlouvy o přepravě se Zákazníkem, možná na přepravu po stejné trase vzít dalšího cestujícího pouze se souhlasem nebo na návrh cestujícího, se kterým byla uzavřena Smlouva o přepravě.
 8. pomáhat Zákazníkům se zavazadly, pakliže o to Zákazník posada,
 9. pokud najde ztracenou věc cestujícího ve Vozidle, vydat ji vlastníkovi. Pokud vlastník ztracené věci není znám, nebo se nepřihlásí v den nálezu, Řidič je povinen věc odevzdat na dispečink. Pokud se přihlásí ten, kdo věc ztratil nebo zapomněl ve Vozidle a nejsou pochybnosti o hodnověrnosti jeho tvrzení, věc se mu vydá na základě potvrzení. Pokud se vlastník věci do 15 dnů od nálezu nepřihlásí, MA odevzdá věc příslušnému státnímu orgánu na základě potvrzení o předání nalezené věci. Dále se uplatní § 1051 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník.

4.2 Povinnosti Zákazníka
4.2.1 Zákazník je povinen:

 1. dbát pokynů Řidiče ohledně zajištění bezpečnosti Přepravy i Přepravy samotné,
 2. dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zejména § 9 Povinnosti přepravované osoby a jiných jeho se týkajících ustanovení),
 3. řádně užívat bezpečnostních pásů Vozidla po celou dobu chodu motoru Vozidla, a to počínaje nastoupením do Vozidla, tj. ještě před uvedením Vozidla do pohybu na počátku jízdy, až do okamžiku předcházejícího vystoupení z Vozidla, tj. nejdříve po ukončení jízdy Vozidla,
 4. Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, na pokyn Řidiče z Vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn nastoupit,

4.2.2 Zákazníkovi není zejména dovoleno:

 1. jakkoliv zasahovat do řízení Vozidla. Pokyny Zákazníka, v jejichž důsledku by došlo (mohlo dojít) ke spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (porušení pravidel silničního provozu) a/nebo k porušení jiných právních předpisů, zejména požadavky týkající se zastavení Vozidla v místech označených dopravní značkou zákaz zastavení či vjezdu Vozidla do míst označených dopravní značkou, zákaz vjezdu všech vozidel, jsou považovány za zásah do řízení Vozidla;
 2. nastupovat nebo vystupovat, pokud je Vozidlo v pohybu;
 3. nastupovat do Vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil Řidič; Otevírat dveře Vozidla během jízdy Vozidla, bránit jejich otevírání či zavírání,
 4. zdržovat se, či jinak zasahovat do prostoru Řidiče; Znemožňovat či ztěžovat Řidiči bezpečný výhled z Vozidla;
 5. bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní zařízení Vozidla,
 6. kouřit, používat elektronickou cigaretu, jíst nebo pít ve Vozidle;
 7. používat či užívat omamné či jiné psychotropní látky;
 8. stát, klečet, nebo ležet ve Vozidle;
 9. pokládat zavazadla na sedadla;
 10. vyklánět se z oken;
 11. vyhazovat z Vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven;
 12. chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč) či se chovat nepřístojně k Řidiči;
 13. znečišťovat ostatní Zákazníky nebo Vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem;
 14. poškozovat Vozidlo.

4.3 Cena za Přepravu

4.3.1 Cenu za Přepravu je Zákazník povinen uhradit (i) v hotovosti při ukončení jízdy, nebo (ii) bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu, přičemž cena Přepravy je uvedena vždy v sms, kterou Zákazník obdrží po ukončení Přepravy a Zákazník je povinen cenu Přepravy odsouhlasit prostřednictvím autorizačního kódu, nebo (iii) v některých Vozidlech bezhotovostně při ukončení jízdy, vždy dle ceníku dostupného na Informačním systému, či ve Vozidle

4.3.2 Řidič akceptuje hotovostní platbu v CZK, EUR, USD, GBP; přičemž platbu bankovkou ve výši 2.000,- Kč a 5.000,- Kč, nebo v cizí měně je třeba hlásit Řidiči předem.

V. Smlouva o přepravě osob

5.1 Smluvní vztah mezi Smluvním partnerem a Zákazníkem vzniká na základě § 760 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

5.2 Řidič je oprávněn odmítnout Přepravu či vyloučit z Přepravy Zákazníka, zejména když:

 1. trasa dopravní cesty, nebo její cíl navrhovaný Zákazníkem, nebo chování Zákazníka vzbuzuje obavu Řidiče o jeho bezpečnost nebo zdraví, nebo má podezření, že nemá v pořádku doklady pro přepravu do zahraničí,
 2. to neumožňuje technický stav a propustnost cesty nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu na trase přepravy, zejména v důsledku povětrnostních vlivů, poškození pozemní komunikace nebo dopravní nehody,
 3. Zákazník je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí znečištění, nebo poškození Vozidla nebo obtěžování Řidiče během přepravy,
 4. Zákazník se chová agresivně, nebo je ozbrojený, nebo jinak vzbuzuje obavy o bezpečnost Řidiče,
 5. Zákazník má zavazadla, která svým počtem, velikostí, nebezpečím pro lidi, není vhodná pro přepravu osobním autem, nebo která by mohla poškodit nebo znečistit Vozidlo,
 6. Zákazník hodlá přepravovat zvířata, která vzhledem ke své velikosti, agresivitě, počtu, nebo výstroji nejsou vhodné pro přepravu Vozidlem,
 7. Neprokáže-li Zákazník, dítě a mladiství do 18 let, souhlas zákonného zástupce s přepravou.
 8. Není-li zabezpečen doprovod Zákazníka, kterému by s ohledem na jeho tělesný nebo duševní stav, případně věk mohlo hrozit nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, zranění, onemocnění či jiné újmy na zdraví.

5.3 V případě mezinárodní přepravy je Zákazník povinen opatřit si a mít s sebou při přepravě nutné doklady (cestovní pasy, víza, ostatní doklady) a současně splnit veškeré podmínky pro vstup (vjezd), tranzit, či pobyt v dotčeném státě s tím, že je povinen podrobit se případným celním či jiným právním předpisů regulujícím vstup (vjezd), tranzit, nebo pobyt na území jiného státu. MA a/nebo Řidič není odpovědný za důsledky nesplnění požadavků kladených orgány cizího státu na Zákazníka ohledně jeho vstupu (vjezdu), tranzitu, nebo pobytu na jeho území dotčeného státu; odepřením vstupu (vjezdu) či pobytu na území jiného státu Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu škody vůči MA a/nebo Smluvnímu partnerovi/Řidiči či nárok na slevu z ceny Přepravy. Zákazník je povinen na požádání uhradit Smluvnímu partnerovi/ Řidiči veškeré náklady vzniklé Smluvnímu partnerovi/ Řidiči tím, že nesplnil předepsané či příslušnými orgány dotčeného státu požadované povinnosti ohledně jeho vstupu (vjezdu), tranzitu, či pobytu. Zákazník je povinen být osobně přítomen prohlídce jeho zavazadel a věcí, je-li jeho přítomnost příslušnými orgány umožněna; MA a/nebo Řidič nevzniká odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody vzniklé v důsledku toho, že Zákazník shora uvedenou podmínku nesplnil.

5.4 Děti a mladistvé do 18 let lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Neprokáže-li Zákazník souhlas zákonného zástupce, je Řidič oprávněn odmítnout uzavřít Smlouvu o přepravě.

5.5 Děti, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm jsou přepravovány pouze v dětské autosedačce s tím, že Zákazník se zavazuje oznámit požadavek na přepravu dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm s dostatečným předstihem, nejméně však 12 hodin předem; shora uvedené neplatí pro přepravu dětí v obci ve Vozidle taxislužby při provozování taxislužby, dítě ovšem nesmí být přepravováno na sedadle vedle Řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem.

Je-li však při Přepravě dítěte v obci ve vozidle taxislužby dětská autosedačka použita, dítě musí být umístěno na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy.

5.6 Zákazníkům s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména osoby postižené pohybově, zrakově, sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, popř. osoby s mentálním postižením, vyžadujícím zvláštní péči s ohledem na jejich fyzický či duševní stav, se Řidič zavazuje poskytnout na předchozí požádání pomoc.

5.7 V případě, že došlo k nepřiměřenému zpoždění nebo neuskutečnění přepravy z viny Smluvního partnera/Řidiče, je Smluvní partner/Řidič povinen nahradit cestujícímu vzniklou škodu.

5.8 Řidič/MA neodpovídá za zásah vyšší moci (př. Řidičem nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpa, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, válečné stavy), nebo na základě odstraňování následků zásahu vyšší moci, na jejichž základě či v důsledku zásahu vyšší moci vznikla Zákazníkovi škoda.

VI. Smlouva o přepravě zavazadel a zvířat

6.1 Má-li Zákazník příruční, či cestovní zavazadlo, zavazuje se MA zprostředkovat přepravu zavazadla buď společně s ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně; je-li zavazadlo přepravováno odděleně, MA se zavazuje zprostředkovat přepravu zavazadla do místa určení. Řidič je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu o přepravě zavazadel (vždy včetně jejich obsahu), která by mohla ohrozit bezpečnost osob, majetku nebo Přepravy, případně zavazadla (jejich obsah), která pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit přepravované osoby, zavazadla nebo Vozidlo (př. špinavý kočárek, zablácený kufr apod.). Dále je Řidič oprávněn odmítnout přepravu zavazadel (jejich obsahu) snadno poškoditelných, křehkých či cenných (sklo apod.); Zákazník je současně povinen řádně a prokazatelně upozornit Řidiče na snadno poškoditelnou, křehkou či cennou povahu zavazadla či jeho obsahu, jinak Smluvní partner/Řidič nenese odpovědnost.

6.2 Zákazník je odpovědný za dohled nad zavazadlem přepravovaným v kabině Vozidla mimo zavazadlový prostor Vozidla.

6.3 Věci (látky) jejichž přeprava či nakládání s nimi podléhá zvláštním právním předpisům, jako jsou zbraně, střelivo, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození Vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat (dále jen „Nebezpečná zavazadla“), mohou být přepravovány pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu MA a/nebo Smluvního partnera a/nebo Řidiče. Zákazník se zavazuje oznámit přepravu Nebezpečných zavazadel MA v rámci poptávky (rezervace) Přepravy.

6.4 Platidla v české nebo cizí měně, cestovní šeky nebo peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investiční nástroje, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, anebo vysoce hodnotné komodity, jako jsou zejména drahé kovy nebo drahé kameny, v úhrnné hodnotě 500.000,- Kč nebo vyšší, mohou být přepravovány pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu MA a/nebo Smluvního partnera. Zákazník se zavazuje oznámit přepravu výše uvedených hodnot MA v rámci poptávky (rezervace) Přepravy.

6.5 Zavazadla, jejichž přeprava je zakázána:

 1. stlačené plyny, žíraviny,
 2. výbušniny,
 3. náboje,
 4. potřeby k ohňostroji, které jsou snadno zápalné,
 5. hořlaviny tekuté a pevné, okysličující látky,
 6. zboží podléhající celnímu dohledu,
 7. radioaktivní materiál,
 8. jedy, narkotika apod.

Řidič se může v přítomnosti Zákazníka přesvědčit o povaze a obsahu zavazadel. Pokud Zákazník není přítomen, je dopravce oprávněn za přítomnosti alespoň jednoho svědka, zavazadla otevřít. Pokud pokládá zavazadla za nebezpečné, nebo obsahují-li předměty vyloučené z přepravy nebo jejich přeprava vyžaduje zvláštní režim, je oprávněn zavazadla k přepravě odmítnout. Z přepravy jsou vyloučena i zavazadla nad 50 kg/ks.

6.6 Živá zvířata mohou být přepravována pouze, pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti Řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

6.7 Přepravované zvíře je Zákazník povinen zabezpečit tak, aby neznečistilo osoby, Vozidlo, či zavazadla a současně neohrozilo Řidiče a přepravované osoby, a to zejména postrojem, vodítkem a náhubkem.

Zvíře musí být doprovázeno cestujícím starším 15 let; zvíře musí být přepravováno v pevně uzavřené kleci/ schránce s nepropustným dnem, nebo přepravním boxu k tomu určeném, který si cestující musí zajistit sám; zvíře se přepravuje převážně v prostoru pro zavazadla. Zákazník je odpovědný za náhradu škody způsobené přepravovanými zvířaty a zavazadly na Vozidlech či uvnitř Vozidel

6.8 Jízdní kola, lyže, snowboardy, kočárky, invalidní vozíky atp. mohou být přepravovány, jen pokud nedojde k poškození ostatních zavazadel či Vozidla, a je-li dostatečná přepravní kapacita Vozidla; Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny. Kočárky či invalidní vozíky musí být složeny. Zákazník se zavazuje oznámit požadavek na přepravu shora uvedených zavazadel s dostatečným předstihem před zahájením Přepravy v rámci rezervace Přepravy.

6.9 Poškození, ztráta, odcizení zavazadla či jiných movitých předmětů musí být Zákazníkem prokazatelně oznámeny ihned po příjezdu do cílového místa a/nebo místa ukončení Přepravy, nebo-li před opuštěním Vozidla; na požádání Zákazníka je Řidič povinen se Zákazníkovi k jeho oznámení písemně vyjádřit. Bez písemného vyjádření nelze Zákazníkem škodu uplatňovat. Řidič/MA neodpovídá za poškození či ztrátu přepravovaného zavazadla v případě, že k poškození či ztrátě došlu v důsledku neodpovídající (nevhodné) povaze obalu přepravované věci či samotného zavazadla, jednání Zákazníka, zásahu vyšší moci (Řidičem nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpa, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, válečné stavy), nebo na základě odstraňování následků zásahu vyšší moci.

VII. Smlouva o přepravě vozidel

7.1 MA se zavazuje obstarat Zákazníkovi příležitost uzavřít smlouvu o přepravě vozidla Zákazníka (i) po vlastní ose, nebo (ii) odvoz vozidla, a to dle předem sdělených dopravních dispozic Zákazníka.

7.2 Zákazník je před zahájením Přepravy povinen předložit Řidiči osvědčení o registraci motorového a přípojného vozidla („malý technický průkaz"). Osvědčení o registraci vozidla („malý technický průkaz") a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je Zákazník povinen přenechat po dobu Přepravy vozidla po vlastní ose Řidiči k dispozici, a to od okamžiku předcházející zahájeni Přepravy po okamžik ukončení Přepravy, tj. z výchozího do cílového místa a/nebo místa ukončení Přepravy. Případné škody spojené s absencí těchto dokumentů vznikají Zákazníkovi, a ten není oprávněn požadovat náhradu škody po MA/Smluvním partnerovi.

7.3 Zákazník je odpovědný za technický stav vozidla v okamžiku jeho předání k Přepravě. Zákazník se zavazuje sdělit prokazatelně Smluvnímu partneru/Řidiči veškeré skutečnosti týkající se technického stavu vozidla způsobilé ohrozit bezpečnost osob, majetku, nebo silničního provozu, a to před učiněním úkonů nezbytných pro zahájení Přepravy (jízdy);

7.4 Řidič si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o přepravě vozidla Zákazníka v případě, že vozidlo Zákazníka není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a/nebo jsou-li o způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích důvodné pochybnosti. Dále si Řidič vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o přepravě vozidla Zákazníka v případě, že Zákazník odmítne poskytnout součinnost ohledně zjištění technického stavu svého vozidla.

7.5 V případě dopravní nehody je nutné volat Policii ČR. Škoda na vozidle Zákazníka je hrazena z pojištění odpovědnosti Smluvního partnera, škoda způsobená provozem vozidla Zákazníka je hrazena z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákazníka. (povinné ručení).

7.6 V případě, že dojde během Přepravy k poškození vozidla Zákazníka musí být toto poškození (včetně jeho rozsahu) Zákazníkem prokazatelně oznámeno Řidiči ihned po příjezdu do cílového místa a/nebo místa ukončení Přepravy. V případě, že Zákazník neoznámí Řidiči ihned po příjezdu do cílového místa nebo místa ukončení Přepravy, či nejpozději při předání vozidla Zákazníka, že jeho vozidlo je poškozeno, není Řidič/Smluvní partner odpovědný za škodu na vozidle Zákazníka. Ke každému poškození vozidla Zákazníka je nutné volat Policii ČR. MA/Smluvní partner není odpovědný za škodu na vozidle též v případě, že Zákazník nedá souhlas ke kontaktování policie ČR a/nebo písemnému sepsání rozsahu škody/poškození vozidla Zákazníka.

7.7 MA/Smluvní partner neodpovídá za škodu způsobenou poškozením vozidla Zákazníka, jež způsobil Zákazník sám vlastním jednáním, následně po předání vozidla Zákazníkovi, a to zejména při parkování vlastního vozidla v cílovém místě Přepravy. MA/Smluvní partner neodpovídá za škodu způsobenou uhrazením pokuty za dopravní přestupek.

7.8 Při předání vozidla Zákazníka v cílovém místě se Zákazník zavazuje poskytnout Řidiči maximální součinnost, zejména bez prodlení převzít zpět od Řidiče klíče od vozidla spolu s osvědčením o registraci vozidla („malý technický průkaz") a dokladem prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda-li je vozidlo uzamčeno a jsou zhasnutá světla, pakliže se nedohodnou jinak.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Zákazníkovi nevzniká v souvislosti s Přepravou a na jejím základě právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil Řidič/Smluvní partner (např. dopravní nehoda, objížďka, nevhodný pokyn Zákazníka ohledně směru či trasy jízdy, neprůjezdná komunikace, kalamita a jiné nepředvídatelné události, či odstraňování jejich následků) či nefungování Aplikace.

8.2 Řidič je oprávněn neuzavřít Smlouvu o přepravě, případně od Smlouvy o přepravě již uzavřené odstoupit, je-li cílová destinace nedosažitelná, nebo dosažitelná jen s mimořádným úsilím.

8.3 Veškeré právní vztahy vznikající mezi MA a Zákazníkem se řídí českým právním řádem.

8.4 Veškeré právní vztahy vznikající mezi Smluvním partnerem/Řidičem a Zákazníkem se řídí českým právním řádem.

8.5 Pro veškeré spory mezi MA a Zákazníkem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných MA je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo MA.

8.6 Pro veškeré spory mezi Smluvním partnerem a Zákazníkem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných MA je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Smluvního partnera.

8.7 Znění těchto PP je vyhotoveno v českém jazyce; v případě sporu nebo nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.

8.8 Tyto PP jsou platné a účinné od 12. 04. 2018 a jsou zejména k nahlédnutí na Informačním systému MA a webovém sídle společnosti MA.